Οι εισαγωγικές εξετάσεις θα διεξαχθούν στο Μουσικό Σχολείο Αθήνας (Δράκοντος 37, 10442 Αθήνα) σε τρεις εργάσιμες ημέρες, όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί. Κάθε υποψήφιος πρέπει να ξέρει τον Αριθμό Υποψηφίου Μαθητή (ΑΥΜ) της αίτησής του, ο οποίος έχει αποσταλεί με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μαζί με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης, έτσι ώστε να μάθει την ημέρα και ώρα διεξαγωγής της εξέτασής του.

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 43820/Δ2/14-04-2022 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ., για την εισαγωγή μαθητών στα Μουσικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2022-2023, οι γονείς/κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών από τις 3 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου 2022 και ώρα 14:00 υποβάλλουν από κοινού ηλεκτρονικά ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής μόνο στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής όπου κατοικεί ο/η υποψήφιος/α.

Οι υποψήφιοι μαθητές δε χρειάζεται να έχουν μουσικές θεωρητικές γνώσεις ούτε είναι υποχρεωτικό να γνωρίζουν να παίζουν κάποιο μουσικό όργανο. Η μεταφορά από και προς το σχολείο γίνεται καθημερινά με λεωφορεία δωρεάν. Επίσης, καθημερινά στον χώρο του σχολείου πραγματοποιείται σίτιση των μαθητών/τριών.

Οι γονείς/κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών/τριών των Μουσικών Σχολείων Αττικής μαζί με την αίτηση στο Μουσικό Σχολείο οφείλουν να αποστείλουν λογαριασμό κοινής ωφέλειας (ύδρευσης ή ρεύματος ή τηλεφώνου) ή άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο από το οποίο να αποδεικνύεται ρητώς η διεύθυνση της μονίμου κατοικίας του υποψηφίου.